Graduateowls-turkmenistan.com
Graduateowls-turkmenistan.com
Menu Menu

Öý işiňiz sizi kesel etse näme etmeli?

Graduateowls-turkmenistan.com -da professional ýazyjy işe alyň we boş wagtyňyzdan lezzet alyň! Indi wezipeleriňiz bilen göreşiň!

Calculate Your Price


Price: $10

Next Step

Students

Şu gün bir mowzuk hünärmenini işe alyň we kemsiz hiliň ýörite kagyz kömegini alyň


Salam, isleýän talyplar! Tükeniksiz akademiki kagyzlaryň akymyndan bizar bolanyňyz üçin şu wagt gelýändigiňizi bilýäris. Oňa çydam etmegiň hakykatdanam kyndygyna düşünýäris we hökman sizi goldajak biri. Kagyz bilen ýörite kömek sorap boljak ýeriňizi, hyzmatymyzy esaslandyrmagymyzyň hut şu sebäbi . Siziň görkezmeleriňize akademiki düzme, dissertasiýa, gözleg işlerini, okuw işini, laboratoriýa hasabatlaryny, kitap / film hasabatlaryny we beýleki taslamalary düzýäris. Graduateowls-turkmenistan.com  saýlanyňyzda, ähli işleriňiziň gijikdirilmän ýerine ýetiriljekdigine arkaýyn boluň. Täze öwreniş usulyny başdan geçirmäge taýynmy? Okaň!

Statistikalarymyz


1250+
1250+
Tamamlanan sargytlar
175+
175+
Işler dowam edýär
32k+
32k+
Professional ýazyjylar
97.5%
97.5%
Kanagatly müşderiler

Siziň edepli we ünsli kagyz kömekçiňiz


Toparymyz professional ýazyjylardan we redaktorlardan ybarat. Kollejdäki günleriňizi has ýagty we aňsatlaşdyrmak üçin köp işleýärler. Olardan birini işe almak , ähli işleriňiziň öz wagtynda we takyk ýerine ýetiriljekdigine göz ýetiriň! Hiç haçan ýokary kagyzlary gowşurmaýarlar, sebäbi:

 • Writersazyjylarymyzyň ajaýyp kärleri bar

Bäş ýyldyzly onlaýn kagyz kömegi berýändigimize göz ýetirmek üçin diňe iň gowy akademiki hünärmenleri işe alýarys. Biziň saýlaw etaby niçik we aşakdaky tapgyrlary göz emele gelýär: grammatika, barlag, writing iş, duşuşyk we dalaşgäriň ynanylan resminamalaryň tassyklama. Diňe diplomly iň döredijilikli we akylly ýazyjylar toparymyzyň agzalary bolýar.

 • Bir mowzuk hünärmeni bilen hyzmatdaşlyk edýärsiňiz

Mundan başga-da, ýazyjylary kär derejesine we zerurlyklaryňyza laýyklykda belleýäris. Bu näme many berýär? Hemme zat ýönekeý. Filosofiýa kömegi gerek bolsa, degişli derejesi bolan ýazyjy belläris. Beýleki dersleriň hemmesinde-de şeýle bolýar. Şeýle etmek bilen, mowzugyňyzy içinden bilýän adamlardan kemsiz kömek alýandygyňyza göz ýetirýäris.

 • Toparymyzyň agzalary hakyky wagtda habarlaşmaga taýyn

Siziň kagyz kömekçi höwes onlaýn habar ulgamy kömegi bilen size gürrüň berer. Writerazyjyňyz üçin soraglaryňyz bar bolsa göni habar ýazmaga arkaýyn boluň – onlaýn ýagdaýda peýda bolanyndan soň çalt we jikme-jik jogap alarsyňyz. Faýl iberiň, teklip beriň, jikme-jiklikleri ara alyp maslahatlaşyň we islän wagtyňyz kagyzyň ösüşi barada soraň.

Aýratyn mowzugyňyza esaslanýan berk ýazyjy hakyna tutup bilersiňiz. Öý işleriňizi professor ýaly hünärmen we akylly biri bilen (ýa-da has köp) ýazýandygyňyzy göz öňüne getiriň. Üstünlige barýan ýoluňyzyň has aňsat we gysga boljakdygyny kepillendirýäris! 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Ajaýyp kollej kagyzy kepilliklere kömek edýär

Ajaýyp kollej kagyzy kepilliklere kömek edýär

Kagyzyňyzyň ähli zerurlyklaryňyza laýyk boljakdygyna nädip ynanyp bilersiňiz? Garaz, berk ynandyrma bolup biljek ýekeje zat bar – kepillikler. Bizde olar köp! Bu sanawa göz aýlaň:

 • Kanagat

Kagyzyňyzyň teklipleriňize we akademiki ýazuwyň iň ýokary standartlaryna laýyk geljekdigine kepil geçýäris. Kanagat, çäklendirilmedik mugt wersiýalar, şeýle hem Pul yzyna gaýtaryş kepilligi bilen üpjün edilýär – gowşurylandan soň iki hepdäniň içinde düzediş sorap ýa-da netije sizi kanagatlandyrmasa, tölegiňizi yzyna gaýtaryp bermäge hakyňyz bar.

 • Wagtynda eltip bermek

Mundan başga-da, kagyzyňyz näçe gyssagly bolsa-da, gijä galman alarsyňyz. Köp ýyllyk tejribe döwründe biz hiç bir möhleti sypdyrmadyk.

 • Göçürme ýok

Paperörite kagyz kömegi , her bir eseriň noldan edilendigini aňladýar. Şeýle bolansoň, göçürilen ýa-da gaýtadan ýazylan elementlerden mugt kagyz alarsyňyz. Resminamalary size ibermezden ozal göçürme barlagyny geçirýäris we kagyzyňyzyň 100% dogrudygyny subut etmek isleseňiz – hasabat soraň. 

 • Howpsuzlyk we gizlinlik

Iň soňkusy, gizlinligiňizi kepillendirýäris. Okuwçylaryň köpüsi onlaýn akademiki resminamalary sargyt edende özlerini biynjalyk duýýarlar we bu gaty tebigy zat. Sargyt boýunça kagyzlarda jenaýatçy ýok bolsa-da, gapagyň aşagynda galmak islegiňize düşünýäris. Şahsy, töleg we aragatnaşyk maglumatlaryňyz gizlin saklanýar we hiç bir üçünji tarap olara girip bilmez.

Bu kepillikler, sargyt tejribäňiziň diýseň lezzetli, howpsuz we oňyn boljakdygyny kepillendirýär. Hil barlagy komitetimiz we müşderi goldaw topary ýazuw we sargyt işini yzarlaýarlar. Şeýle hem, kagyzlary barlaýarlar we akademiki ýazmagyň görkezmelerine we düzgünlerine laýyk gelýändigine göz ýetirýärler . Graduateowls-turkmenistan.com  -dan kagyz zakaz edeniňizde bir zat hakda alada etme!

Hyzmatlar barada käbir soraglar

Hyzmatlar barada käbir soraglar

 • Haýsy hyzmatlary hödürleýärsiňiz?

Biz her dürli akademiki ýazuw kömegini berýäris – düzme, tezis, gözleg makalalary we beýleki taslamalar. Tehniki we döredijilik ýazyjylary siziň hyzmatyňyzda! Mundan başga-da, ähli kagyzlaryňyzy az mukdarda ýuwmaga taýyn redaktorlar toparymyz bar.

 • Kagyzymy haçan alaryn?

Bu size bagly. Giriş möhletini kesgitläň, biz ony ýerine ýetireris.

 • Goşjak faýllarym bar. Muny nädip edip bilerin?

Sargyt ýerleşdirilende ýa-da soňrak faýl ýükläp bilersiňiz. Formadaky Faýllar atly bir meýdan bar, şonuň üçin .doc, .jpg, .pdf, .txt we başgalar ýaly dürli formatda material goşup bilersiňiz .

 • Kagyzymy kim ýazar?

Sargydyňyzyň üstünde işlemek üçin degişli derejeli ýazyjy taparys. Hünärmenlerimiziň hemmesi ylymlaryň doktory, magistr we bakalawr derejelerine eýe.

 • Näçe sahypany saýlamaly?

Bu siziň tabşyrygyňyza bagly. Bir sahypada 275 söz bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň, sözbaşy sahypasyny we salgylanmalary hem aýyrmagy ýatdan çykarmaň – olar mugt.

 • Kagyzy halamasam näme etmeli?

Mugt täzeden gözden geçireris! Writerazyjyňyz görkezmeleri ýerine ýetirip bilmese ýa-da ýalňyşlyk goýberen bolsa – mugt düzedişler alarsyňyz. Mundan başga-da, bir näsazlyk ýüze çykan halatynda tölegiňizi yzyna gaýtarmak hukugyny berýän Pul-yzyna kepillik bar.

 • Öňki ýazyjymy işe alyp bilerinmi?

Elbetde! Iň gowy görülýän ýazyjy goşmaçasy bar, ony saýlap bilersiňiz. Indiki taslamaňyzyň üstünde işlemek üçin şol bir kömekçini belläris.

 • Customörite ýazmak aldawçylyga kömek edýärmi?

Hemme zat saňa bagly. Alnan kagyzy özüňiz ýaly tabşyrmak kararyna gelseňiz, göçürme üçin günäkär bolup bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, ony maglumat materialy we gollanma hökmünde ulansaňyz – munuň bilen baglanyşykly ýalňyşlyk ýok.

 • Sizde arzanladyş barmy?

Elbetde! Bizde yzygiderli müşderiler üçin has ýokary wepalylyk programmasy, size we dostlaryňyza ugrukdyryş programmasy we ilkinji gezek müşderiler üçin arzanladyşlary kabul etmek bar.

 • Eger möhleti sypdyrsaňyz näme etmeli?

Biz bellenen möhletleri hiç haçan sypdyrmaýarys! Şeýle-de bolsa, sizi köşeşdirmek we rahatlandyrmak üçin puluňyzy şeýle erbet ýagdaýda yzyna gaýtaryp bereris.

Kagyzymy ýazmaga kömek et ! Nädip başlamaly?

Kagyzymy ýazmaga kömek et ! Nädip başlamaly?

Indi kollejiň kagyz kömegini nireden almalydygyny bilseňiz, indiki ädim hakda pikirlenmeli: buýrugy nädip ýerleşdirmeli? Ondan has aňsat zat ýok. Diňe şu ädimleri ýerine ýetiriň we siz şol ýerde:

 • Görkezmeleriňizi iberiň

Tekliplerden başlaň. “Indi sargyt” düwmesine basyň we blankany doldurjakdygyňyzy görersiňiz. Giriş möhleti, tertip-düzgün, sahypalaryň sany, formatirleme stili, akademiki derejesi we ş.m. ýaly kagyz jikme-jikliklerini goşuň . Gerek bolsa teswirleri goşuň we peýdaly faýllary ýükläň.

 • Sargyt üçin töläň

Indiki ädim töleg. Puluňyzy ygtybarly we derrew ibermek üçin kredit / debet kartyňyzy ulanyň.

 • Writerazyjyny belläris

Tölegiňiz alnandan soň degişli ýazyjyny gözläp başlaýarys. Kömekçiňiziň mowzugyňyzda ýeterlik tejribä eýe boljakdygyna göz ýetiriň.

 • Writingazuw prosesi

Indi kagyzyňyz dowam edýär we islenýän dynç alyp bilersiňiz! Writerazyjyňyza habar ýazyň we soraglaryňyz ýa-da goşjak zadyňyz bar bolsa Müşderi goldaw toparyna ýüz tutuň.

 • Eltip bermek

Kagyzyňyz bellenilen möhletden öň ediler we size habar geler. Dolandyryş paneliňize giriň, faýly açyň, üns bilen okaň we hemme zadyň sizi kanagatlandyrýandygyna göz ýetiriň. Soň ýerine ýetirilendigini tassyklaň we kompýuteriňize göçürip alyň. Bir zat nädogry bolsa – täzeden gözden geçiriň, ýalňyşlary mugt düzederis.

Häzirki wagtda bize jaň ediň we: ” Kagyzy ýazmaga kömek etmegiňizi isleýärin !” Derrew sargydyňyzyň üstünde işläp başlarys! Aladalaryňyzyň howada ýitip gitmegine serediň we aladasyz akademiki durmuşdan lezzet alyň!