Graduateowls-turkmenistan.com
Graduateowls-turkmenistan.com
Menu Menu

Kompaniýamyz hakda

Üç ýyldan gowrak ozal döredilen adaty ýazuw hyzmaty. Biziň maksadymyz bilimiňizi has rahat we hatda ýakymly etmek. Munuň üçin ökde ýazyjylar, redaktorlar we goldaw toparynyň wekillerinden ybarat bir topar ýygnadyk. Olaryň hemmesi öý işleriňizi aňsatlyk bilen çözmäge kömek etmek üçin bilelikde işleýärler. Writersazyjylar resminamalaryňyza asyl kagyzlary ýazýarlar, redaktorlar resminamalary gözden geçirmäge we hasam gowulaşdyrmaga hemişe begenýärler. Müşderi goldawy 24/7 jaňlaryňyza we habarlaryňyza jogap bermäge we hyzmatlarymyz we tekliplerimiz barada maglumat bermäge taýýardyr. Näme bolsa-da, olara bil baglap bilersiňiz!

Esasy ýörelgelerimiz

Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmaga we ýerine ýetirmäge kömek edýän gymmatlyklarymyz bar. Köp ýyllyk tejribe bilen işiň esasy ýörelgelerini döretdik we kämilleşdirdik. Ine:

  • Özbaşdaklaşdyrma we şahsy çemeleşme

Ilki bilen, her kagyzyň özboluşlydygyna düşünýäris. Okuwçylaryň aýratyn zerurlyklary bar we ýazyjylaryň teklipleri doly ýerine ýetirjekdigine garaşýarlar. Yourhli görkezmeleriňiziň ýerine ýetiriljekdigine kepil geçýäris! Elbetde, özüňiz üçin düzülen 100% üýtgeşik eseri alarsyňyz.

  • Aragatnaşyk

Ikinjiden, tutuş ýazuw prosesinde siziň bilen habarlaşýarys. Sargydyňyz ýerleşdirilenden soň, şahsy hasabyňyzy girizip, ýazyjyňyza göni habar ýazyp bilersiňiz. Mundan başga-da, Müşderi goldaw topary size ýol görkezmäge we işimiziň ähli taraplary barada size habar bermäge hemişe taýýardyr.

  • Elýeterlilik

Üçünjiden, hiç hili maliýe çäklendirmesiniň sizi professional ýazuw kömeginden uzaklaşdyryp bilmezligi üçin bahalarymyzy pes saklaýarys. Pes bahalardan başga-da, ilkinji gezek we yzygiderli müşderiler üçin arzanladyşlar we bonus programmalary bar.

  • Tizlik

Geljekde, hakykatdanam çalt işleýäris. Öwrenen ýazyjylarymyz, birnäçe sagadyň içinde hakykatdanam ajaýyp eser ýazmak üçin gysga möhletde işlemäge öwrenişdiler. Sargytlary gaty gyssagly bolsa-da kabul edýäris we zerur bolsa üç sagadyň içinde aňsatlyk bilen döredýäris.

  • Siziň kanagatlanmagyňyz

Iň soňkusy, iň bolmanda, siziň kanagatlanmagyňyzy üpjün etmek üçin ähli zady edýäris. Diňe bir ýokary hilli iş kepillendirmek bilen çäklenmän, mugt wersiýalary we Pul yzyna gaýtarmak görnüşini hem kepillendirýäris. Kagyzyňyz ilkibaşdaky talaplaryňyza laýyk gelmeýän halatynda düzediş talap etmeli. Mundan başga-da, wersiýalar kömek etmese we netijeden asla göwnüňizden turmasa – yzyna gaýtarylmagyny soraň. Theagdaýy gözden geçireris we dogry karar bereris. Biz sizi hiç haçan gynandyrmarys!

Sargyt bereniňizden soň, derrew kagyzyňyzyň üstünde işläp başlaýarys! Kagyzyňyzyň hakykatdanam hünärmen we gowy taýýarlanan mowzuk hünärmenleriniň ygtybarly elindedigine arkaýyn bolup bilersiňiz. Writersazyjylarymyz, redaktorlarymyz, Goldaw topary we Hiliň barlagy komiteti siziň we siziň üçin işleşer! Bu gün ikirjiňlenmäň we kagyzyňyzy sargyt ediň – hünärmenleriň goldawyny alyň! Sizi we professoryňyzy nädip geň galdyrmaýandygyny bilýäris .